K čemu slouží SmogAlarm?

Aplikace zobrazuje data měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Zjistíte tak aktuální stav kvality ovzduší na vybraných stanicích v blízkosti místa, kde žijete nebo se právě nacházíte.

K čemu je to dobré? Chcete si jít například zaběhat. Podíváte se na mobil a zjistíte, že kvalita ovzduší je špatná. Své rozhodnutí přehodnotíte nebo vyběhnete s kvalitní rouškou či respirátorem.

Index kvality ovzduší

Výpočet indexu kvality ovzduší, ve kterém je zohledněn možný vliv imisí na zdravotní stav obyvatelstva, je založen na vyhodnocení 1 hod. koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných částic (PM10), 8 hod. klouzavých koncentrací oxidu uhelnatého (CO) a v letních období (1.4. – 30.9.) 1 hod. koncentrací přízemního ozonu (O3). Ve výpočtu jsou pro PM10 použity 1 hod. průměrné koncentrace, protože lépe vystihují aktuální stav (meze pro 1 hod. koncentrace byly odvozeny na základě statistické analýzy mezi 24 hod. a 1 hod. koncentracemi).

Informace o znečišťujících látkách

PM10 jsou prachové částice o průměru méně než 10 mikrometrů (µm), což je asi sedmina tloušťky lidského vlasu. Dráždí a poškozují dýchací cesty, způsobují záněty. Snižují obranyschopnost těla vůči infekcím. Navázáním na tyto částice se do organismu dostávají i velmi nebezpečné polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo(a)pyren).

Koho ohrožují?

PM10 pronikají do dýchacích cest, mohou vést k astmatu, bronchitidě a jiným plicním problémům. U těch, kteří trpí plicními a srdečními komplikacemi, může dlouhodobé vystavování se PM10 vést až k úmrtí.

PM2,5 jsou prachové částice o průměru méně než 2,5 mikrometrů (µm). Pronikají hluboko do plic a přinášejí tak mnohem více zdravotních rizik než větší částice (PM10). Jejich hlavním zdrojem je automobilová doprava a průmysl. Způsobují problémy dýchacích cest, astma, rakovinu plic a jiné plicní choroby. Zvyšují riziko srdečního infarktu, mrtvice a diabetu.

Koho ohrožují?

Vliv PM2,5 se u různých lidí liší a závisí na věku a zdravotním stavu. Citlivostí trpí zejména děti, starší lidé s chronickým dýchacím onemocněním nebo lidé oslabení například stresem, kouřením anebo nevhodným stravováním.

Benzoapyren je velmi škodlivý a karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík. Vyskytuje se v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech, v každém kouři při spalování biomasy (včetně listů tabáku) a v grilovaných potravinách. Je karcinogenní (může způsobit rakovinu), dráždivý (nos, oči, krk, průdušky), negativně působí na ledviny a játra. Do těla se dostává navázáním na částice polétavého prachu (PM10 a menší). Ze studií vyplývá vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků.

Přízemní neboli troposférický ozon O3 vzniká chemickými reakcemi při spalování za přítomnosti oxidů dusíku, organických sloučenin, slunečního světla a vysokých teplot. Vzniká zejména v horkých letních dnech ve městech. Způsobuje řadu nepříjemných obtíží, z nichž některé mohou odeznít až v řádu týdnů. Hlavními příznaky jsou pálení očí, nosu, v krku, astma nebo problémy s dýcháním, bolesti hlavy a migrény.

Koho ohrožuje?

Významně ohrožené jsou děti, včetně teenagerů pobývajících v letních dnech venku. Opatrní by měli být také starší lidé nebo lidé trpící dýchacími problémy.

Oxidy dusíku vznikají ve spalovacích motorech oxidací vzdušného dusíku za vysokých teplot. Může za něj především intenzivní automobilová doprava. Způsobuje záněty dýchacích cest a narušuje imunitu (snižují počet některých bílých krvinek), častější nemoci dýchacího aparátu i výskyt astmatu a alergií. Oxid dusičitý je pohlcován hlenem dýchacích cest z 80 až 90 procent.

Koho ohrožují?

Nejvíce ohroženi jsou lidé s dýchacími problémy (astma, bronchitida). Zvláštní riziko je pro děti, jejichž nižší obranyschopnost umožňuje infekci a snížení plicních funkcí. Působení oxidu dusičitého může souviset se zvýšeným rizikem úmrtí z důvodu srdečních nebo dýchacích potíží.

Hlavním zdrojem oxidu siřičitého je spalování pevných fosilních paliv, která obsahují síru SO2 má dráždivé účinky, při vysokých koncentracích může způsobit zhoršení plicních funkcí a změnu plicní kapacity. V posledních letech nebyly v České republice překročeny imisní limity pro SO2 pro hodinovou ani pro 24 hodinovou koncentraci na žádné měřicí stanici.

Oxid uhelnatý je bezbarvý a nezapáchající plyn, který vzniká nedokonalým spalováním biomasy, v průmyslu a automobilovou dopravou. Benzínové motory obsahují katalyzátory, které CO zachytávají. Negativně působí na cévní a nervovou soustavu, při vyšších koncentracích může dojít k poruchám vidění, bolestem hlavy či závratím a nevolnosti.

Koho ohrožuje?

Riziková je zvýšená hladina CO především pro osoby s chronickými záněty dýchacích cest a osoby s nemocemi oběhové soustavy. Zdravým lidem může způsobovat únavu. Toxicita CO závisí na množství a délce působení, nejvyšší koncentrace vedou až k úmrtí.

Nový vzhled

Přepracovali jsme vzhled aplikace.

Upozornění

Nová funkce upozorní na překročení limitů ve zvolených lokalitách.

Mapa

Zobrazení všech českých a polských stanic na mapě.

Historie

Historická data o vývoji hodnot sledovaných látek.

Oblíbené

Možnost zařazení vybraných stanic mezi oblíbené.

Informace

Vysvětlení sledovaných zněčišťujících látek včetně dopadů.